Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och epost Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta er som kund.

Vi har fått dina uppgifter från vårt mailformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Joakim Brodendal. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via info@rendervision.com Du når vårt dataskyddsombud på joakim@rendervision.com Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.